Stavebný odpad

Zmiešaný a veľkorozmerný stavebný odpad zo stavieb a prestavieb nepatrí do komunálneho odpadu ani na zberný dvor. Daný odpad musí byt uložený na skládku odpadov. V prípade, že odpad obsahuje nebezpečné látky napr. azbest, takýto odpadu musí byť zneškodnený firmou na to určenou.

Najbližšie miesto odovzdania

Pre odvoz stavebného odpadu kontaktujte firmy zaoberajúce sa odvozom odpadu. Niektoré firmy nájdete tu.