Nádoby na triedený odpad

Nádoby na triedený odpad

Odpad pri rodinných a bytových domoch triedime do:

 • polopodzemné kontajnery
 • 1100 l nádob umiestnených pri bytových domoch, interval zberu: 1 x za 2 týždne
 • 240 l nádob, prípadne vriec u rodinných domov, interval zberu 1 x za 4 týždne
 • 240 nádob l prípadne vriec u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov: interval zberu 1 x za 4 týždne
 • 1100 l nádob u právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov: interval zberu: 1 x za 2 týždne

Patria sem:

 • Plasty: plasty – fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové obaly z drogérie, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, polystyrén a pod. Obaly z plastov ( napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.
 • Kovy: kovové plechovky od nápojov, konzervy, starý kovový riad (Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádo-by je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedla)
 • Viacvrstvové kombinované materiály ( VKM ): viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.. Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.

    Nepatria sem:

 • znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plas-tové obaly od motorových olejov, molitan, plas-tové poháriky a kelímky a pod.
 • kovové obaly kombinované s iným materiálom, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk.
 • viacvrstvové kombinované materiály ( VKM )- silne znečistené

Konečné  dotrieďovanie uskutočňuje organizácia poverená zberom  na dotrieďovacej linke.