Elektroodpad

Elektroodpad z domácnosti je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z ob-chodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom po-dobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzic-kých osôb.

Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – chladničky, mrazničky, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače,sporák, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie a iné elektrické prístroje, zariadenia a spotrebiče

Najbližšie miesto odovzdania

  • Drobný elektroodpad je možné vhodiť do Kontajner na elektroodpad
  • Elektroodpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárneho zberu, alt. mobilného zberu
  • Elektroodpad z domácností sa môže odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu dis-tribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.

Zaujímavosť: Triedenie elektro odpadu a nebezpečných odpadov v Banskej Štiavnici