Plechovky a kovy

Kovy a plechovky – kovy patria medzi výborne recyklovateľné materiály. Medzi často používané kovy aj pre oblasť obalov patrí hliník. Z neho sa dajú v procese recyklácie opätovne vyrábať konzervy, fólie, plechovky, obaly pre cukrovinky a pod. Recykláciou kovov je možné ušetriť čoraz vzácnejšie prírodné zdroje a tiež množstvo energie na ťažbu primárnej suroviny.

Patria sem:

  • nezálohované plechovky od nápojov
  • konzervy bez zvyškov jedla
  • kovové uzávery z jogurtov
  • alobaly
  • uzávery od kompótov
  • kovové súdky

Nepatria sem:

  • kovové obaly kombinované s inými materiálmi
  • kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov)

NAJBLIŽŠIE MIESTO ODOVZDANIA

Plechovky a kovové obaly je možné vhodiť do nádob na triedený odpad, ktoré sú pri každom rodinnom a bytovom dome. Pre ušetrenie miesta je nutné plechovky zošliapnuť.

Zaujímavosť : 50 ročný proces rozkladu plechovky v prírode