Kartón

Papier je možné recyklovať 5-8 krát, následne je možné ho kompostovať. 

NAJBLIŽŠIE MIESTO ODOVZDANIA

Kartón je možné odovzdať na zbernom dvore do kontajnera na to určeného.