Drobný stavebný odpad

Na území obce sa zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu a to za poplatok, ktorý obec určí podľa zákona o miestnych daniach a poplatkoch.
Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa realizuje: cez zberný dvor.

Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady, k drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady (kam s odpadom?), odpady s obsahom škodlivých látok (kam s odpadom?) , odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu (kam s odpadom?), či zložiek triedeného zberu odpadov

Najbližšie miesto odovzdania

Drobný stavebný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore