Použitý kuchynský olej

Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tu-kov vypúšťaním do kanalizácie. Je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné prie-stranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontaj-nerom na komunálny odpad.

Najbližšie miesto odovzdania

  • Zhromažďovanie oleja sa uskutočňuje priebežne do špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený pri vstupe do dvora Obecného úradu. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.