Bioodpad zo záhrady

Kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny
Nepatrí sem: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod

Najbližšie miesto odovzdania

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a záhradkárskych osád, ktorý nemôžu pôvodcovia odpadu kompostovať (ako kompostovať), môžu občania takýto odpad odviezť na zberný dvor