Bioodpad zo záhrady

patrí sem:

Kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny

Nepatrí sem:

  • zvyšky jedál
  • kamene
  • cigaretový ohorok
  • uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod

tip:

O kompostér si požiadajte na obecnom úrade.

Najbližšie miesto odovzdania

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a záhradkárskych osád, ktorý nemôžu pôvodcovia odpadu kompostovať (ako kompostovať), môžu občania takýto odpad odviezť na zberný dvor